قرآنی

حدیث و معارف شیعه

فرهنگ عمومی

آموزشی

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟

پشتیبانی از محصولات موسسه فرهنگی یاسین را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
1462  43.5%
خیلی ضعیف
1085  32.3%
خوب
364  10.8%
ضعیف
227  6.8%
متوسط
221  6.6%

تعداد شرکت کنندگان  :  3358
اولین نظر  :  پنج شنبه, 08 مهر 1389 12:14
آخرین نظر  :  شنبه, 25 آبان 1398 15:37